Apie projektą “Divers-Cult”

Kontekstas

UNESCO Generalinė konferencija 2013–2022 metus paskelbė „Tarptautiniu kultūrų suartėjimo dešimtmečiu“, kuriuo siekiama stiprinti kultūrų dialogą ir gerbti kultūrų įvairovę bei žmogaus teises nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis.     

Kultūrinis sąmoningumas ir raiška yra pagrindiniai mokymosi visą gyvenimą įgūdžiai (KC8). Tačiau dabartinės išvados (EC, 2017) rodo, kad skirtingos aplinkos skatina netoleranciją ir socialinę atskirtį, o ne socialinę įtrauktį mokyklos kontekste. 

COVID-19 sukeltas perėjimas nuo mokymo(si) klasėse prie nuotolinio mokymo(si) daro neigiamą poveikį pradinių ir žemesniųjų klasių vidurinių mokyklų mokiniams, kuriems sunkiausia prisitaikyti prie naujos virtualios mokymosi aplinkos. Prognozuojama, kad šis pokytis dar labiau padidins atskirtį tarp mokinių. Šiuo kritiniu etapu labiau pažeidžiami mokiniai, pavyzdžiui, iš socialiai remtinų šeimų, labiau atsilieka. Šie mokiniai mažiau gali naudotis tinkamomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis ir tinkama mokymosi aplinka namuose. 
Nuotrauka su mergaite, laikančia planetą

Tikslas

Naudodamasis naujomis pedagogikomis, pasiūlymais ir švietimo ištekliais, „Divers-Cult“ projektas siekia skatinti kultūrų įvairovę klasėje, kaip pagrindinį mokytojų ir mokinių gebėjimą pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Mokytojai turėtų įgyti šį gebėjimą dar prieš pradėdami dirbti (Europos Komisija/EACEA/Eurydice, 2013) ir turėtų nuolat jį tobulinti, kad sugebėtų tinkamai atliepti ateities visuomenės poreikius, iššūkius ir galimybes. 

Didėjanti kultūrų, etninių grupių ir bendruomenių įvairovė Europos klasėse reikalauja, mokytojų gebančių ugdyti toleranciją ir supratimą tarp grupių, naudojančių į besimokantįjį orientuotą mokymo praktiką, ir vertinančių įvairovę kaip puikią medžiagą ir naudą. 

 Projektas skatina mokinius bei bendradarbiaujančių įstaigų mokytojus naudoti bendradarbiavimo metodus. Tokiu būdu IKT panaudojimas ugdymo procese stiprina bendradarbiavimą ir mokinių asmeninę pažangą bei mokymosi motyvaciją. Projektas pagrįstas projekte dalyvaujančių partnerių poreikiais, atsižvelgiant į kiekvienos mokymo įstaigos išskirtinumą bei mokytojų ir direktorių pastabas, susijusias su nuotoliniu mokymu dėl Covid -19 pandemijos.
Nuotrauka su mergaite, kuriančia grafinę diagramą

Metodas

Siekiant efektyvaus projekto įgyvendinimo, konsorciumas pirmiausia siekia apibrėžti pagrindines tarpkultūrines kompetencijas ir sukurti svarbiausių tarpkultūrinių žinių ir įgūdžių, kuriuos mokiniai turėtų įgyti, sistemą. Sistema parengia tris lygius, atitinkamai atitinkančius EKS 1-3 lygius.

Antruoju žingsniu konsorciumas siekia sukurti daugiakultūrę edukacinę priemonę ir gaires mokytojams, vadovaudamiesi parengta sistema. Priemonių rinkinys apima tiesioginį mokytojų ir mokinių iš partnerių organizacijų dalyvavimą.   

DIVERS-CULT tikisi: 
  • Skatinti kultūrų dialogą kaip pagrindinį būdą stiprinant konfliktų sprendimą, abipusę pagarbą, supratimą, socialinę sanglaudą, įtrauktį, demokratinį dalyvavimą, piliečių įgalinimą ir tarptautinį bendradarbiavimą.
  • Sukurti bendrų vertybių sistemą, skatinančią kultūrų įvairovę 
  • Skleisti šiuos daugiakultūriškumo principus ir įrankius kokybiško ugdymo būdu 
  • Stiprinti mokytojų savivertę ir pasirengimą valdyti kultūrinę įvairovę.

Projekto lankstinukas

Atsisiųskite mūsų projekto lankstinuką!
Search