Σχετικά με το έργο Divers-Cult 

Υπόβαθρο

Η Γενική Διάσκεψη της UNESCO κήρυξε τα έτη 2013-2022 ως «Διεθνή Δεκαετία για την Προσέγγιση των Πολιτισμών» με σκοπό την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.  

Η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση είναι βασικές δεξιότητες (KC8) για τη δια βίου μάθηση. Ωστόσο, τα τρέχοντα ευρήματα (EC, 2017) δείχνουν ότι τα διαφορετικά τοπία ενθαρρύνουν τη μισαλλοδοξία και τον κοινωνικό αποκλεισμό παρά την κοινωνική ένταξη στο σχολικό πλαίσιο.  

Η μετάβαση από τη μάθηση εκτός σύνδεσης στη διαδικτυακή μάθηση που επιφέρει ο COVID-19 έχει αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία προσαρμογής στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Αυτή η αλλαγή προβλέπεται να επιδεινώσει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης έκτακτης ανάγκης, οι πιο ευάλωτοι μαθητές, όπως εκείνοι από λιγότερο προνομιούχα σπίτια, είναι πιο πιθανό να μείνουν πίσω. Αυτοί οι μαθητές είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία ψηφιακής μάθησης και σε ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης στο σπίτι.
Εικόνα με ένα κορίτσι που κρατά έναν πλανήτη

Σκοπός  

Μέσω νέων παιδαγωγικών, προτάσεων και εκπαιδευτικών πόρων, το έργο Divers-Cult προσπαθεί να προωθήσει τη διαφορετικότητα στην τάξη ως ζωτική ικανότητα για δασκάλους και μαθητές στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για τους εκπαιδευτικούς, αυτή η ικανότητα πρέπει να αποκτάται πριν την είσοδο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή /EACEA/Eurydice, 2013) και πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για να ανταποκρίνεται κατάλληλα και αποτελεσματικά στις μελλοντικές κοινωνικές απαιτήσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες. 
Η αυξανόμενη ποικιλομορφία πολιτισμών, εθνοτήτων και κοινοτήτων στις ευρωπαϊκές τάξεις απαιτεί ικανούς εκπαιδευτικούς να προάγουν την ανεκτικότητα και την κατανόηση μεταξύ των ομάδων, χρησιμοποιώντας πρακτικές διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή που ενισχύουν τη διαφορετικότητα ως όφελος και πηγή.  

 Το έργο ενθαρρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτές από τα συμμετέχοντα σχολεία να υιοθετήσουν μια συλλογική προσέγγιση. Από αυτή την άποψη, η χρήση εφαρμογών ΤΠΕ έχει σκοπό να ενισχύσει τη συνεργατική στάση και να υποστηρίξει την προσωπική ανάπτυξη και την παρακίνηση των μαθητών. Το έργο βασίζεται στις ανάγκες των εμπλεκόμενων Εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά του συμμετέχοντος σχολικού κοινού και την αναφορά των δασκάλων και των διευθυντών μετά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τον Covid-19.
Εικόνα με ένα κορίτσι που δημιουργεί ένα γραφικό διάγραμμα

Προσέγγιση

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, η κοινοπραξία στοχεύει στο πρώτο βήμα να καθορίσει τις Βασικές Διαπολιτισμικές Ικανότητες και να αναπτύξει ένα πλαίσιο με τις πιο σχετικές διαπολιτισμικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές. Το πλαίσιο επεξεργάζεται τρία επίπεδα που αντιστοιχούν αντίστοιχα στα επίπεδα 1-3 του EQF.  

Ως δεύτερο βήμα, η κοινοπραξία στοχεύει στη δημιουργία ενός Πολυπολιτισμικού Εκπαιδευτικού Εργαλείου και Οδηγιών για τους εκπαιδευτικούς έχοντας ως οδηγό το αναπτυγμένο πλαίσιο. Η εργαλειοθήκη ενσωματώνει την άμεση συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από συνεργαζόμενες οργανώσεις.  

Το DIVERS-CULT στοχεύει σε: 
  • Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως βασικού καναλιού για την ενίσχυση της επίλυσης συγκρούσεων, του αμοιβαίου σεβασμού, της κατανόησης, της κοινωνικής συνοχής, της ένταξης, της δημοκρατικής συμμετοχής, της ενδυνάμωσης των πολιτών και της διεθνούς συνεργασίας 
  • Δημιουργία ενός πλαισίου για κοινές αξίες που προάγει την πολιτιστική πολυμορφία 
  • Διάδοση αυτών των αρχών και τα εργαλεία της πολυπολιτισμικότητας μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης 
  • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Μπροσούρα του έργου

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου μας!
Search