Ορισμός Πλαισίου Ικανοτήτων  

Γενικές πληροφορίες  

Το πρώτο αποτέλεσμα αναφέρεται στον Ορισμό του θεωρητικού μέρους, το Πλαίσιο Ικανοτήτων.   Το πλαίσιο σχετίζεται με τις Βασικές Διαπολιτισμικές Ικανότητες που βασίζονται στο Εννοιολογικό και Επιχειρησιακό Πλαίσιο Διαπολιτισμικών Ικανοτήτων (UNESCO) και στο αναπτυξιακό πλαίσιο των King and Baxter Magolda (2005) για τη διαπολιτισμική ωριμότητα. 

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η ομάδα του έργου επιδιώκει να παρέχει ένα πλαίσιο με τις πιο σημαντικές διαπολιτισμικές γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά για να επωφεληθούν από την πολιτιστική ποικιλία στο σχολείο. Το πλαίσιο ακολουθεί τρεις βαθμίδες που αντιστοιχούν στα επίπεδα EQF 1-3.    
 
Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις: 
  • πώς βλέπουν οι μαθητές τον κόσμο (γνωστικό), 
  • πώς βλέπουν οι μαθητές τον εαυτό τους (ενδοπροσωπικό) 
  • πώς σχετίζονται οι μαθητές με τους άλλους (διαπροσωπική).  
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά, το πλαίσιο ικανοτήτων δομεί διαφορετικούς τομείς ικανοτήτων (π.χ. επικοινωνία, ενσυναίσθηση, ακρόαση, σεβασμός κ.λπ.)
Search